وب سایت دانشجویی درس ذخیره بازیابی اطلاعات

وب سایت دانشگاهی

بعد از یادگیری زبان HTML و CSS تصمیم گرفتم به عنوان یک پروژه آموزشی و کارآمد یک وب سایت برای قرار دادن محتوای آموزشی و تمارین درس ذخیره و بازیابی اطلاعات تاسیس کنم.

پروژه ISR یک پروژه سایت استاتیک و ساده ولی کارآمد برای ارتباط دانشجویان با یکدیگر بود که تنها زبان HTML, CSS پیاده سازی شده بود.

توضیحات

  • Web Design

  • وب سایت ساده جهت انتقال تمارین و اخبار کلاس به سایر دانشجویان

تکنولوژی

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!